Kwaliteitssystemen: 

Kwaliteit in dienstverlening

 • ISO 9001:2015, Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen.
 • ISO 9001:2015, Groenkeur 2016 ontwerpen, aanleggen, inrichten en onderhouden van groenvoorzieningen.
 • Skal, certificering Biologische productie in Nederland.
 • ISO 22301, Business Continuity Management System.
 • HKZ, Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

Wat is ISO 9001?

ISO staat voor International Standard for Organisation en is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop die organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

Verantwoordelijkheid van het management

Kwaliteitsbeleid:

 • Is afgestemd op het doel van de organisatie
 • Bevat de verplichting om te werken aan continue verbeteringen volgens

image002-1

 • Biedt een kader voor het vaststellen en beoordelen van de kwaliteitsdoelstellingen
 • Moet worden beoordeeld op voortdurende geschiktheid
 • Bekend zijn bij alle lagen van de organisatie

Betrokkenheid management aantonen door:

 • Het belang te moeten voldoen aan de klanteisen over te brengen aan de organisatie
 • Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelstellingen vast te stellen
 • Managementbeoordelingen uit te voeren
 • De beschikbaarheid van de nodige hulpbronnen (menskracht en materiaal) zeker te stellen

Sinds de invoering van de standaard in 2000 is het uitgangspunt vooral de klanttevredenheid: het op gestructureerde wijze kunnen (blijven) voldoen aan de eisen en de wensen van uw klanten In september 2015 is er een nieuwe versie van de norm: ISO 9001:2015 beschikbaar.

ISO 9001:2015 Groenkeur 2016

Groenkeur is gebaseerd op ISO 9001:2015, aangevuld met speciale eisen voor Groenvoorziening. Een Groenkeur certificering levert daardoor ook een ISO 9001:2015 certificering op.

Groenkeur is bedoeld voor bedrijven in de groenvoorziening die onder eigen naam werkzaamheden willen verrichten in de openbare ruimtes. Deze opdrachten worden vaak via aanbestedingen gegund, waarbij Groenkeur een eis is.

Skal certificering

Stichting Skal is aangewezen door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie als toezichthouder op de biologische productie in Nederland. Voor meer informatie zie Skal.nl

Waarom ISO 9001?

Er zijn vier belangrijke redenen om een ISO 9001-certificaat te willen behalen:

 • U laat zien dat u kwaliteit in uw organisatie serieus neemt;
 • U onderscheidt zich van organisaties, die (nog) niet gecertificeerd zijn;
 • Een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem levert in de praktijk vaak belangrijke efficiencyvoordelen op;
 • Steeds meer opdrachtgevers stellen certificering als basisvoorwaarde bij aanbesteding.

bedrijfscontinuïteitsplan-1

ISO 22301 business continuity management systems

Een Business Continuity Management System (BCMS) is een set van documenten die preventief wordt uitgewerkt om in geval van ramp een organisatie toe te laten zijn kritieke diensten te blijven leveren op een vooraf bepaald aanvaardbaar niveau binnen een bepaalde tijd. Het is een belangrijk onderdeel in het business continuity management system (BCMS) van een organisatie.

Waarom ISO 22301?

Eén van de belangrijkste onderdelen van een BCMS is het oplijsten van welke processen als kritiek worden beschouwd en hoe snel deze ten laatste moeten hervat kunnen worden. Zo kan men weten welke processen prioriteit moeten krijgen en welke eventueel uitgesteld kunnen worden, wanneer door de grootte van de ramp geen normale werkomstandigheden mogelijk zijn.

Kwaliteit in de zorgsector

HKZ

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar.

HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Klanttevredenheid

De wensen en behoeften van verschillende klantengroepen moet men in kaart brengen.

Deze dienen als basis voor het vaststellen van de doelstellingen

Volgens de nieuwe ISO 9001 moet men ook controleren of deze klanttevredenheid ook inderdaad wordt bereikt.

Om de klanttevredenheid te meten kan men het volgende doen:

 • Huidige en potentiele klanten en klanteneisen definiëren
 • Vanuit bovenstaande productkenmerken bepalen
 • Onderzoek van de marktsituatie
 • Kansen zwakten en toekomstige concurrentievoordelen identificeren